Spaced repetition using flash cards

ENG: Pierce J. Howard’s book “The Owner’s Manual for the Brain” starts with the following ideas:

Learning is memory; memory, learning. Learning entails two processes: acquiring and retaining. Psychologists and educators would call these processes short-term memory and long-term memory. Whether we are learning a telephone number, a chess strategy, a role in a play, a dance step, or how to recover from a computer mishap, in order to say that we have learned something we must be able to demonstrate that not only have we acquired the knowledge or skill, i.e., that we understand it and can use it properly, but that we also have retained that understanding so that we may continue to use it over time.

Another key point to keep in mind with respect to how we use the word memory is that it comes in different modes: memory for words (e.g., a poem), for numbers (e.g., telephone numbers or the times tables), for images (e.g., faces or artworks), for sounds (e.g., specific engine noises or melodies), for movements (e.g., dance steps), for nomenclatures and organizational schemes (e.g., an organization chart or the periodic table of elements), for interpersonal idiosyncrasies (e.g., what motivates different people), and for personal preferences (e.g., things I do and don’t like). These eight areas are called talents, or multiple intelligences.”

The two best strategies that anyone can apply to aid in the learning process are spaced repetition and flash cards. They imply dividing the material into smaller parts, then writing down definitions, formulas, vocabulary, dates etc. and repeatedly learning and testing over a longer period of time, with breaks in between. Another tip is creating categories, based on how well you know the content. For example, there can be 3 groups for when to review the cards: every day, once per week, or before test. This process can be done by pen and paper (see video below), but there are also apps like Anki, Tinycards, Brainscape or Quizlet. Happy learning!

RO: Cartea lui Pierce J. Howard “The Owner’s Manual for the Brain” începe cu următoarele idei:

Învățarea este memorie; memoria, învățare. Învățarea presupune două procese: dobândirea și reținerea. Psihologii și educatorii ar numi aceste procese memorie pe termen scurt și memorie pe termen lung. Fie că învățăm un număr de telefon, o strategie de șah, un rol într-o piesă de teatru, un pas de dans sau cum să ne revenim după o greșeală la calculator, pentru a putea spune că am învățat ceva trebuie să putem demonstra nu numai că am dobândit cunoștințele sau abilitățile respective, adică că le înțelegem și le putem folosi în mod corespunzător, ci și că am reținut această înțelegere, astfel încât să putem continua să o folosim în timp.

Un alt aspect esențial de reținut în ceea ce privește modul în care folosim cuvântul memorie este faptul că aceasta se prezintă sub diferite moduri: memoria pentru cuvinte (de exemplu, o poezie), pentru numere (de exemplu, numerele de telefon sau operațiile de multiplicare), pentru imagini (de exemplu, chipuri sau opere de artă), pentru sunete (de exemplu, zgomote specifice de motor sau melodii), pentru mișcări (de ex, pași de dans), pentru nomenclaturi și scheme de organizare (de exemplu, o organigramă sau tabelul periodic al elementelor), pentru idiosincrazii interpersonale (de exemplu, ce motivează diferite persoane) și pentru preferințe personale (de exemplu, lucruri pe care le fac și lucruri care nu-mi plac). Aceste opt domenii se numesc talente sau inteligențe multiple.”

Cele două cele mai bune strategii pe care oricine le poate aplica pentru a ajuta în procesul de învățare sunt repetiția spațiată și fișele. Acestea presupun împărțirea materialului în părți mai mici, apoi scrierea definițiilor, formulelor, vocabularului, datelor etc. și învățarea și testarea repetată pe o perioadă mai lungă de timp, cu pauze. Un alt sfat este crearea de categorii, în funcție de cât de bine cunoașteți conținutul. De exemplu, pot exista 3 grupe pentru momentul în care trebuie revăzute fișele: în fiecare zi, o dată pe săptămână sau înainte de test. Acest proces poate fi realizat cu pixul și hârtia (vezi video), dar există și aplicații precum Anki, Tinycards, Brainscape sau Quizlet. Spor la învățat!