The Scientist Who Decodes the Songs of Undersea Volcanoes

ENG: An article from Quanta Magazine features an interview with Jackie Caplan-Auerbach, a volcanologist and seismologist at Western Washington University. Caplan-Auerbach is renowned for her fascination with submarine volcanoes, which she studies by analyzing the seismic activity they produce. She views these seismic signals as ‘songs’ of the volcanoes, providing valuable insights into their internal workings. Her research is not merely academic; it has practical applications in predicting and mitigating the impacts of volcanic disasters, as exemplified by the catastrophic eruption of Hunga Tonga-Hunga Ha‘apai in 2022.

Credit: Jimmy Jeong for Quanta Magazine

Caplan-Auerbach’s approach to studying submarine volcanoes involves deploying various instruments, such as seismometers and hydrophones, in the ocean. These instruments are essential for monitoring underwater volcanic activity. While seismometers provide direct information from the volcano’s site, hydrophones are capable of detecting sounds from great distances underwater, enabling researchers to gather data on volcanic eruptions, earthquakes, and other underwater phenomena. The logistical challenges and high costs associated with deploying these instruments, especially real-time monitoring systems, are significant.

The interview also touches on the broader implications and the excitement of studying underwater volcanoes. Caplan-Auerbach expresses a deep fascination with the mysteries and the power of these underwater phenomena. She discusses the scientific joy in deciphering the ‘new dialects’ of each volcanic eruption and highlights the importance of these studies in understanding our planet better. She reflects on the balance between scientific curiosity and respect for the impact of natural disasters on human lives, a dilemma often faced in the field of natural hazards research.

Lastly, the article reveals an unexpected turn in Caplan-Auerbach’s career when her research intersected with popular culture. She analyzed seismic waves generated by Taylor Swift’s concert, drawing public attention and being dubbed the person known for the ‘Swift Quake’. This experience highlights the versatility and public engagement potential of her research, drawing parallels between the rhythms of music and the seismic activities of volcanoes. Caplan-Auerbach’s journey underscores the blend of passion for physics and volcanology in her career, revealing the captivating nature of scientific discovery.

RO: Articolul din Quanta Magazine prezintă un interviu cu Jackie Caplan-Auerbach, vulcanolog și seismolog la Universitatea Western Washington. Caplan-Auerbach este recunoscută pentru fascinația ei față de vulcanii submarini, pe care îi studiază analizând activitatea seismică pe care o produc. Ea percepe aceste semnale seismice ca fiind ‘cântecele’ vulcanilor, oferind informații prețioase despre mecanismele lor interne. Cercetările sale nu sunt doar academice; ele au aplicații practice în predicția și atenuarea impactului dezastrelor vulcanice, așa cum a fost exemplificat de erupția catastrofală a lui Hunga Tonga-Hunga Ha‘apai în 2022.

Abordarea lui Caplan-Auerbach în studiul vulcanilor submarini implică desfășurarea de diferite instrumente, cum ar fi seismometre și hidrofoane, în ocean. Aceste instrumente sunt esențiale pentru monitorizarea activității vulcanice subacvatice. În timp ce seismometrele oferă informații directe de la locul vulcanului, hidrofoanele sunt capabile să detecteze sunete de la distanțe mari sub apă, permițând cercetătorilor să adune date despre erupțiile vulcanice, cutremure și alte fenomene subacvatice. Provocările logistice și costurile ridicate asociate cu desfășurarea acestor instrumente, în special sistemele de monitorizare în timp real, sunt semnificative.

Interviul atinge de asemenea implicațiile mai largi și entuziasmul studiului vulcanilor submarini. Caplan-Auerbach exprimă o fascinație profundă pentru misterele și puterea acestor fenomene submarine. Ea discută bucuria științifică în descifrarea ‘dialectelor noi’ ale fiecărei erupții vulcanice și subliniază importanța acestor studii în înțelegerea mai bună a planetei noastre. Ea reflectă asupra echilibrului între curiozitatea științifică și respectul pentru impactul dezastrelor naturale asupra vieții umane, o dilemă des întâlnită în domeniul cercetării pericolelor naturale.

În cele din urmă, articolul dezvăluie o întorsătură neașteptată în cariera lui Caplan-Auerbach când cercetarea ei s-a intersectat cu cultura populară. Ea a analizat undele seismice generate de concertul lui Taylor Swift, atrăgând atenția publicului și fiind poreclită persoana cunoscută pentru ‘Cutremurul Swift’. Această experiență evidențiază versatilitatea și potențialul de implicare a publicului al cercetării sale, trasând paralele între ritmurile muzicii și activitățile seismice ale vulcanilor. Călătoria lui Caplan-Auerbach subliniază amestecul de pasiune pentru fizică și vulcanologie în cariera ei, dezvăluind natura captivantă a descoperirii științifice.

Source (Quanta Magazine, Robin George Andrews, “The Scientist Who Decodes the Songs of Undersea Volcanoes”, 08.11.2023)