Tree rings may hold clues to impacts of distant supernovas on Earth

ENG: Massive explosions of energy happening thousands of light-years from Earth may have left traces in our planet’s biology and geology, according to new research by University of Colorado Boulder geoscientist Robert Brakenridge. The study, published this month in the International Journal of Astrobiology, probes the impacts of supernovas, some of the most violent events in the known universe. In the span of just a few months, a single one of these eruptions can release as much energy as the sun will during its entire lifetime. They’re also bright – really bright.

Tree trunk, cross section showing annual growth rings (Source)

To study those possible impacts, Brakenridge searched through the planet’s tree ring records for the fingerprints of these distant, cosmic explosions. His findings suggest that relatively close supernovas could theoretically have triggered at least four disruptions to Earth’s climate over the last 40,000 years. Scientists have recorded supernovas in other galaxies that have produced a stupendous amount of gamma radiation — the same kind of radiation that can trigger the formation of radiocarbon atoms on Earth. While these isotopes aren’t dangerous on their own, a spike in their levels could indicate that energy from a distant supernova has traveled hundreds to thousands of light-years to our planet.

To test the hypothesis, Brakenridge turned to the past. He assembled a list of supernovas that occurred relatively close to Earth over the last 40,000 years. Scientists can study these events by observing the nebulas they left behind. He then compared the estimated ages of those galactic fireworks to the tree ring record on the ground. He found that of the eight closest supernovas studied, all seemed to be associated with unexplained spikes in the radiocarbon record on Earth. He considers four of these to be especially promising candidates. Take the case of a former star in the Vela constellation. This celestial body, which once sat about 815 lightyears from Earth, went supernova roughly 13,000 years ago. Not long after that, radiocarbon levels jumped up by nearly 3% on Earth — a staggering increase.

RO: Exploziile masive de energie care au avut loc la mii de ani-lumină de Pământ ar fi putut lăsa urme în biologia și geologia planetei noastre, potrivit unei noi cercetări efectuate de Robert Brakenridge, cercetător în domeniul geologiei de la Universitatea Colorado Boulder. Studiul, publicat luna aceasta în International Journal of Astrobiology, sondează impactul supernovelor, unele dintre cele mai violente evenimente din universul cunoscut. În decurs de doar câteva luni, una singură dintre aceste erupții poate elibera o cantitate de energie egală cu cea pe care o va elibera soarele pe parcursul întregii sale vieți. De asemenea, sunt luminoase – foarte luminoase.

Pentru a studia aceste posibile impacturi, Brakenridge a căutat în înregistrările inelelor arborilor de pe planetă amprentele acestor explozii cosmice îndepărtate. Descoperirile sale sugerează că supernovele relativ apropiate ar fi putut, teoretic, să declanșeze cel puțin patru perturbări ale climei Pământului în ultimii 40.000 de ani. Oamenii de știință au înregistrat supernove în alte galaxii care au produs o cantitate stupefiantă de radiații gamma – același tip de radiație care poate declanșa formarea atomilor de radiocarbon pe Pământ. În timp ce acești izotopi nu sunt periculoși în sine, o creștere bruscă a nivelului lor ar putea indica faptul că energia unei supernove îndepărtate a călătorit sute sau mii de ani lumină până la planeta noastră.

Pentru a testa această ipoteză, Brakenridge s-a întors în trecut. El a adunat o listă de supernove care au avut loc relativ aproape de Pământ în ultimii 40.000 de ani. Oamenii de știință pot studia aceste evenimente prin observarea nebuloaselor pe care le-au lăsat în urmă. Apoi a comparat vârstele estimate ale acestor artificii galactice cu cele ale inelelor arborilor de pe pământ. El a descoperit că, dintre cele opt supernove cele mai apropiate studiate, toate păreau să fie asociate cu vârfuri inexplicabile în înregistrarea radiocarbonului pe Pământ. El consideră că patru dintre acestea sunt candidați deosebit de promițători. Să luăm cazul unei foste stele din constelația Vela. Acest corp ceresc, care se afla cândva la aproximativ 815 ani lumină de Pământ, a devenit o supernovă în urmă cu aproximativ 13.000 de ani. La scurt timp după aceea, nivelurile de radiocarbon au crescut cu aproape 3% pe Pământ – o creștere uluitoare.

You can read more in the paper (this version is adapted and abridged from Source University of Colorado at Boulder. “Tree rings may hold clues to impacts of distant supernovas on Earth.” ScienceDaily. ScienceDaily, 11 November 2020.).

Brakenridge, G.R., Solar system exposure to supernova γ radiation. International Journal of Astrobiology, pp.1-14.