Voxon Photonics

ENG: Earlier this week, Voxon showcased a real-time use case scenario of their innovative photometric display which is capable of displaying data in real time from Blender.

Interactive 3D images that appear to float in the air, above a table that a group of people can stand around without needing any special headsets or glasses: that’s what South Australian company Voxon Photonics has built with its US$10,000 VX1 table. Such things have been a long time coming to the real world. VR and AR can both somewhat replicate the experience, but they require headsets. In the best case, these are a bit antisocial, stopping you from looking others in the eye. In the worst case, they completely remove the wearer from the real world to immerse them in virtual space. The VX1 table from Voxon Photonics, on the other hand, requires no headset or eyewear. It operates more or less exactly like the hologram table in Star Wars, albeit usually with a glass dome over the top of it, and can display an 18x18x8 centimeter holographic image, video, game or interactive data visualization.

The VX1 table can best be described as 3D printing its image in the air. It breaks a 3D form up into horizontal layer slices, then achieves the mind-bending trick of projecting these slices onto a single piece of rear projection glass that’s being flung back and forth in the air at 15 cycles per second on a set of harmonic resonance springs. The system tracks the location of the glass and synchronizes it perfectly with a 4,000 frames per second projector, so that each slice is projected at exactly the right height. The slices are stacked and re-stacked so fast that your eyes can’t track the motion, and an object appears to float in the air. Since it’s being re-drawn both on the up and down swing of the glass, you get a hologram video refresh rate of 30 frames per second, and the illusion is terrific.

Voxon’s glass shaker might not scale up well – bigger versions are much harder to shake back and forth at a rate that gives you a satisfying video frame rate – but the company has another trick or two up its sleeve. Using a rotating screen that looks something like a drill bit, with ramps and drop-offs, it’s possible to make a much larger volumetric display that relies on projectors coming down from above.

RO: La începutul acestei săptămâni, Voxon a prezentat un scenariu de utilizare în timp real al afișajului lor fotometric inovator, care este capabil să afișeze date în timp real din Blender.

Imagini 3D interactive care par să plutească în aer, deasupra unei mese în jurul căreia poate sta un grup de oameni fără a avea nevoie de căști sau ochelari speciali: asta a construit compania sud-australiană Voxon Photonics cu masa sa VX1, în valoare de 10.000 USD. Astfel de lucruri au întârziat mult timp să apară în lumea reală. VR și AR pot reproduce într-o oarecare măsură această experiență, dar necesită căști. În cel mai bun caz, acestea sunt un pic antisociale, împiedicându utilizatorii să se uite în ochii celorlalți. În cel mai rău caz, acestea îl scot complet pe purtător din lumea reală pentru a-l cufunda în spațiul virtual. Pe de altă parte, masa VX1 de la Voxon Photonics nu necesită căști sau ochelari. Funcționează mai mult sau mai puțin exact ca masa holografică din Războiul Stelelor, deși, de obicei, cu o cupolă de sticlă deasupra ei, și poate afișa o imagine holografică de 18x18x8 centimetri, un videoclip, un joc sau o vizualizare interactivă de date.

Masa VX1 poate fi cel mai bine descrisă ca fiind o imprimare 3D a unei imagini în aer. Aceasta împarte o formă 3D în felii de straturi orizontale, apoi realizează trucul halucinant de a proiecta aceste felii pe o singură bucată de sticlă de retroproiecție care este aruncată înainte și înapoi în aer la 15 cicluri pe secundă pe un set de arcuri de rezonanță armonică. Sistemul urmărește locația sticlei și o sincronizează perfect cu un proiector de 4.000 de cadre pe secundă, astfel încât fiecare felie să fie proiectată exact la înălțimea potrivită. Feliile sunt suprapuse și re-suprapuse atât de repede încât ochii nu pot urmări mișcarea, iar un obiect pare să plutească în aer. Deoarece este redesenat atât la oscilația în sus, cât și în jos a sticlei, se obține o rată de reîmprospătare a hologramei video de 30 de cadre pe secundă, iar iluzia este extraordinară.

S-ar putea ca agitatorul de sticlă de la Voxon să nu aibă același randament la scale mari – versiunile mai mari sunt mult mai greu de agitat înainte și înapoi la o rată care să ofere o rată de cadre video satisfăcătoare – dar compania mai are încă un truc sau două în mânecă. Folosind un ecran rotativ care arată ca un burghiu, cu rampe și coborâri, este posibil să se realizeze un afișaj volumetric mult mai mare care se bazează pe proiectoare care coboară de sus.

Source (Voxon’s US$10,000 hologram table – no glasses required, New Atlas, 28.11.2019)

New class of cobalt-free cathodes could enhance energy density of next-gen lithium-ion batteries

ENG: Oak Ridge National Laboratory researchers have developed a new family of cathodes with the potential to replace the costly cobalt-based cathodes typically found in today’s lithium-ion batteries that power electric vehicles and consumer electronics. The new class called NFA, which stands for nickel-, iron- and aluminum-based cathode, is a derivative of lithium nickelate and can be used to make the positive electrode of a lithium-ion battery. These novel cathodes are designed to be fast charging, energy dense, cost effective, and longer lasting.

With the rise in the production of portable electronics and electric vehicles throughout the world, lithium-ion batteries are in high demand. According to Ilias Belharouak, ORNL’s scientist leading the NFA research and development, more than 100 million electric vehicles are anticipated to be on the road by 2030. Cobalt is a metal currently needed for the cathode which makes up the significant portion of a lithium-ion battery’s cost. Cobalt is rare and largely mined overseas, making it difficult to acquire and produce cathodes. As a result, finding an alternative material to cobalt that can be manufactured cost effectively has become a lithium-ion battery research priority.

“Lithium nickelate has long been researched as the material of choice for making cathodes, but it suffers from intrinsic structural and electrochemical instabilities,” Belharouak said. “In our research, we replaced some of the nickel with iron and aluminum to enhance the cathode’s stability. Iron and aluminum are cost-effective, sustainable and environmentally friendly materials.” Future research and development on the NFA class will include testing the materials in large-format cells to validate the lab-scale results and further explore the suitability of these cathodes for use in electric vehicles.

RO: Cercetătorii de la Oak Ridge National Laboratory au dezvoltat o nouă familie de catozi cu potențialul de a înlocui catozii costisitori pe bază de cobalt care se găsesc în mod obișnuit în bateriile litiu-ion actuale care alimentează vehiculele electrice și aparatele electronice de consum. Noua clasă numită NFA, care înseamnă catod pe bază de nichel, fier și aluminiu, este un derivat al nichelatului de litiu și poate fi folosită pentru a realiza electrodul pozitiv al unei baterii litiu-ion. Acești catozi noi sunt concepuți pentru a se încărca rapid, a avea o densitate energetică mare, a fi rentabile și a avea o durată de viață mai lungă.

Odată cu creșterea producției de electronice portabile și de vehicule electrice în întreaga lume, bateriile litiu-ion sunt foarte solicitate. Potrivit lui Ilias Belharouak, omul de știință de la ORNL care conduce cercetarea și dezvoltarea NFA, se preconizează că peste 100 de milioane de vehicule electrice vor fi pe șosele până în 2030. Cobaltul este un metal necesar în prezent pentru catodul care reprezintă o parte semnificativă din costul unei baterii litiu-ion. Cobaltul este rar și este în mare parte exploatat în străinătate, ceea ce face dificilă achiziționarea și producerea de catozi. Prin urmare, găsirea unui material alternativ la cobalt, care să poată fi fabricat în mod rentabil, a devenit o prioritate în cercetare în domeniul bateriilor litiu-ion.

“Nichelatul de litiu a fost mult timp considerat ca fiind materialul preferat pentru fabricarea catozilor, dar acesta suferă de instabilități structurale și electrochimice intrinseci”, a declarat Belharouak. “În cercetarea noastră, am înlocuit o parte din nichel cu fier și aluminiu pentru a spori stabilitatea catodului. Fierul și aluminiul sunt materiale eficiente din punct de vedere al costurilor, durabile și ecologice.” Cercetările și dezvoltările viitoare privind clasa NFA vor include testarea materialelor în celule de format mare pentru a valida rezultatele la scară de laborator și pentru a explora în continuare adecvarea acestor catozi pentru utilizarea în vehiculele electrice.

You can read more in the paper (this version is adapted and abridged from Source DOE/Oak Ridge National Laboratory. “New class of cobalt-free cathodes could enhance energy density of next-gen lithium-ion batteries.” ScienceDaily. ScienceDaily, 18 December 2020.).

Muralidharan, N., Essehli, R., Hermann, R.P., Parejiya, A., Amin, R., Bai, Y., Du, Z. and Belharouak, I., 2020. LiNixFeyAlzO2, a new cobalt-free layered cathode material for advanced Li-ion batteries. Journal of Power Sources471, p.228389.

СИЛЬНО

Today we take a dive into the world of 3D rendering that accompanies a musical journey.

What would a vibrant dream look like? The answer to this question is in the making of “SILNO” – an enigmatic, glossy and visually powerful journey directed by the acclaimed Tanu Muino for Ukrainian multi artist MONATIK.

The project’s webpage presents the development process, which captures visually stunning details from the music video, together with their starting stages, from research and development to early concepts.

How Netflix’s ‘Klaus’ Made 2D Animation Look 3D

Video description: “Klaus,” Netflix’s first animated film, is an origin story of Santa Claus. Because the Oscar-nominated movie appeals to nostalgia, director Sergio Pablos and his team at The SPA Studios in Madrid decided to make the film in 2D. But they also wanted to advance the look, so they developed new technology that adds details like lighting and texture to the characters that make them appear 3D. The Insider Team spoke with Pablos to find out how they made the innovative film, which earned an Academy Award nomination for best Animated Feature and seven Annie Awards.