Bullying definition

ENG: In 2014, the Centers for Disease Control and Department of Education released the first federal uniform definition of bullying for research and surveillance. The core elements of the definition include: unwanted aggressive behavior; observed or perceived power imbalance; and repetition of behaviors or high likelihood of repetition. There are many different modes and types of bullying. The current definition acknowledges two modes and four types by which youth can be bullied or can bully others. The two modes of bullying include direct (e.g., bullying that occurs in the presence of a targeted youth) and indirect (e.g., bullying not directly communicated to a targeted youth such as spreading rumors). In addition to these two modes, the four types of bullying include broad categories of physical, verbal, relational (e.g., efforts to harm the reputation or relationships of the targeted youth), and damage to property.

Bullying can happen in any number of places, contexts, or locations. Sometimes that place is online or through a cellphone. Bullying that occurs using technology (including but not limited to phones, email, chat rooms, instant messaging, and online posts) is considered electronic bullying (cyberbullying) and is viewed as a context or location. It involves primarily verbal aggression (e.g., threatening or harassing electronic communications) and relational aggression (e.g., spreading rumors electronically). It can also involve property damage resulting from electronic attacks that lead to the modification, dissemination, damage, or destruction of a youth’s privately stored electronic information. Some bullying actions can fall into criminal categories, such as harassment, hazing, or assault.

“To This Day is a project based on a spoken word poem written by Shane Koyczan (shanekoyczan.com) called “To This Day”, to further explore the profound and lasting impact that bullying can have on an individual. Schools and families are in desperate need of proper tools to confront this problem. We can give them a starting point… A message that will have a far reaching and long lasting effect in confronting bullying. Animators and motion artists brought their unique styles to 20 second segments that will thread into one fluid voice. This collaborative volunteer effort demonstrates what a community of caring individuals are capable of when they come together.”

RO: În 2014, Centrele pentru Controlul Bolilor și Departamentul de Educație au publicat prima definiție federală uniformă a bullying-ului pentru cercetare și supraveghere. Elementele de bază ale definiției includ: comportament agresiv nedorit, dezechilibru de putere observat sau perceput și repetarea comportamentelor sau probabilitatea ridicată de repetare. Există multe moduri și tipuri diferite de hărțuire. Definiția actuală recunoaște două moduri și patru tipuri prin care tinerii pot fi hărțuiți sau îi pot hărțui pe alții. Cele două moduri de hărțuire includ hărțuirea directă (de exemplu, hărțuirea care are loc în prezența unui tânăr vizat) și indirectă (de exemplu, hărțuirea care nu este comunicată direct unui tânăr vizat, cum ar fi răspândirea de zvonuri). În plus față de aceste două moduri, cele patru tipuri de hărțuire includ categorii largi de hărțuire fizică, verbală, relațională (de exemplu, eforturi de a afecta reputația sau relațiile tânărului vizat) și daune materiale.

Bullying-ul se poate întâmpla în orice loc, context sau locație. Uneori, acel loc este online sau prin intermediul unui telefon mobil. Hărțuirea care are loc prin intermediul tehnologiei (inclusiv, dar fără a se limita la telefoane, e-mail, camere de chat, mesagerie instantanee și postări online) este considerată hărțuire electronică (hărțuire cibernetică) și este considerată un context sau o locație. Aceasta implică în primul rând agresiunea verbală (de exemplu, amenințări sau hărțuiri prin comunicații electronice) și agresiunea relațională (de exemplu, răspândirea de zvonuri pe cale electronică). Poate implica, de asemenea, daune materiale rezultate din atacuri electronice care duc la modificarea, difuzarea, deteriorarea sau distrugerea informațiilor electronice stocate în mod privat ale unui tânăr. Unele acțiuni de hărțuire pot fi încadrate în categorii penale.

“To This Day” este un proiect bazat pe un poem vorbit scris de Shane Koyczan (shanekoyczan.com) intitulat “To This Day”, pentru a explora mai departe impactul profund și de durată pe care îl poate avea bullying-ul asupra unui individ. Școlile și familiile au o nevoie disperată de instrumente adecvate pentru a face față acestei probleme. Noi le putem oferi un punct de plecare… Un mesaj care va avea un efect de mare amploare și de lungă durată în confruntarea cu bullying-ul. Animatorii și artiștii de mișcare și-au adus stilurile lor unice la segmente de 20 de secunde care se vor îmbina într-o singură voce fluidă. Acest efort voluntar de colaborare demonstrează de ce este capabilă o comunitate de indivizi grijulii atunci când se unesc.”

Source and more information

Modeling social unrest and riot dynamics

ENG: Episodes of social unrest rippled throughout Chile in 2019. Researchers specializing in economics, mathematics and physics in Chile and the U.K. banded together to explore the surprising social dynamics people were experiencing.

DCIM/181MEDIA/DJI_0033.JPG

Hugo Morales. ImageWikipedia

In the journal Chaos, from AIP Publishing, the team reports that social media is changing the rules of the game, and previously applied epidemic-like models, on their own, may no longer be enough to explain current rioting dynamics. Using epidemiological mathematical models to understand the spread of infectious diseases dates back more than 100 years. “In the 1970s, this type of methodology was used to understand the dynamics of riots that occurred in U.S. cities in the 1960s,” said Jocelyn Olivari Narea, co-author and an assistant professor at Adolfo Ibáñez University in Chile. “More recently, it was used to model French rioting events in 2005.”

“Within a rioting context, someone ‘susceptible’ is a potential rioter, an ‘infected individual’ is an active rioter, and a ‘recovered person’ is one that stopped rioting,” explained co-author Katia Vogt-Geisse. “Rioting spreads when effective contact between an active rioter and a potential rioter occurs.” They discovered that the SIR model uses Hamiltonian mechanics for mathematics, just like Newton’s laws for physics.

When including such triggers, the team found the way a sequence of events occurs varies greatly based on the initial number of potential rioters and active rioters. “Even the sequence of rioting events can be chaotic,” Rica Mery said. “Rich dynamics reveal the complexity involved in making predictions of rioting activity.” The team pointed out it was surprising that the idea of disease spread can be well applied to rioting activity spread to obtain a good fit of rioting activity data.

RO: Episoadele de tulburări sociale s-au răspândit în Chile în 2019. Cercetători specializați în economie, matematică și fizică din Chile și Marea Britanie s-au unit pentru a explora dinamica socială surprinzătoare cu care se confruntau oamenii.

În jurnalul Chaos, de la AIP Publishing, echipa raportează că rețelele sociale schimbă regulile jocului, iar modelele de tip epidemic aplicate anterior ar putea să nu mai fie suficiente pentru a explica dinamica actuală a revoltelor. Utilizarea modelelor matematice epidemiologice pentru a înțelege răspândirea bolilor infecțioase datează de peste 100 de ani. “În anii 1970, acest tip de metodologie a fost folosit pentru a înțelege dinamica revoltelor care au avut loc în orașele americane în anii 1960”, a declarat Jocelyn Olivari Narea, coautor și profesor asistent la Universitatea Adolfo Ibáñez din Chile. “Mai recent, a fost folosită pentru a modela evenimentele de revoltă din Franța din 2005”.

“În cadrul unui context de revoltă, o persoană “susceptibilă” este un potențial răzvrătit, un “individ infectat” este un răzvrătit activ, iar o “persoană recuperată” este cea care a oprit revolta”, a explicat coautorul Katia Vogt-Geisse. “Revoltele se răspândesc atunci când are loc un contact efectiv între un revoltat activ și un potențial revoltat”. Ei au descoperit că modelul SIR folosește mecanica hamiltoniană pentru matematică, la fel ca legile lui Newton pentru fizică.

Atunci când include astfel de declanșatori, echipa a constatat că modul în care se produce o secvență de evenimente variază foarte mult în funcție de numărul inițial de potențiali revoltați și de revoltați activi. “Chiar și secvența evenimentelor de revoltă poate fi haotică”, a declarat Rica Mery. “Dinamica bogată dezvăluie complexitatea implicată în realizarea de predicții privind activitatea de revoltă”. Echipa a subliniat că a fost surprinzător faptul că ideea de răspândire a bolilor poate fi bine aplicată la răspândirea activității de revoltă pentru a obține o bună potrivire a datelor privind activitatea de revoltă.

Source (American Institute of Physics. “Can social unrest, riot dynamics be modeled? Exploring episodes of social unrest and rioting, discovering a way to model its spread.” ScienceDaily. ScienceDaily, 21 July 2020.)

Caroca, P., Cartes, C., Davies, T.P., Olivari, J., Rica, S. and Vogt, K., 2020. The anatomy of the 2019 Chilean social unrest. arXiv preprint arXiv:2003.00423.

LEGO Nintendo Entertainment System

ENG: For LEGO and Nintendo lovers, this new toy seems like a fun pastime!

Video description: Recreate classic Super Mario Bros. gameplay with this cool LEGO Nintendo Entertainment System! Place the Game Pack in the brick-built console. Turn the handle on the retro TV to make 8-bit Mario move across the screen. And place LEGO Mario from the LEGO Super Mario Starter Course in the slot on top so he reacts to the on-screen enemies, obstacles and power-ups, while the original game’s theme tune plays!

 

RO: Pentru iubitorii de LEGO și Nintendo, această nouă jucărie pare a fi o metodă distractivă de a petrece timpul liber!

Descriere video: Recreează jocul clasic al lui Super Mario Bros. cu această superbă consolă LEGO Nintendo Entertainment System! Așezați pachetul de jocuri în consola construită din cărămidă. Rotiți mânerul de pe televizorul retro pentru a-l face pe Mario pe 8 biți să se miște pe ecran. Și plasează-l pe LEGO Mario din LEGO Super Mario Starter Course în fanta din partea de sus, astfel încât să reacționeze la dușmanii de pe ecran, la obstacole și la power-up-uri, în timp ce se aude melodia temei jocului original!

Robot jaws tests new medicated chewing gum

ENG: The aim of the University of Bristol study, published in IEEE Transactions on Biomedical Engineering, was to confirm whether a humanoid chewing robot could assess medicated chewing gum. The robot is capable of closely replicating the human chewing motion in a closed environment. It features artificial saliva and allows the measurement of the xylitol released from chewing.

chewing_robot

Saliva and artificial saliva solutions respectively were collected after five, ten, 15 and 20 minutes of continuous chewing and the amount of xylitol released was recorded. Dr Kazem Alemzadeh, Senior Lecturer in the Department of Mechanical Engineering, who led the research, said: “Bioengineering has been used to create an artificial oral environment that closely mimics that found in humans. Our research has shown the chewing robot gives pharmaceutical companies the opportunity to investigate medicated chewing gum, with reduced patient exposure and lower costs using this new method.”

Nicola West, Professor in Restorative Dentistry in the Bristol Dental School and co-author, added: “The most convenient drug administration route to patients is through oral delivery methods. This research, utilising a novel humanoid artificial oral environment, has the potential to revolutionise investigation into oral drug release and delivery.”

Their most important finding is that the greatest amount of xylitol was released from the chewing gum within the first five minutes.

RO: Scopul studiului realizat de Universitatea din Bristol, publicat în IEEE Transactions on Biomedical Engineering, a fost de a confirma dacă un robot umanoid care mestecă ar putea evalua guma de mestecat medicamentată. Robotul este capabil să reproducă îndeaproape mișcarea umană de mestecat într-un mediu închis. Acesta dispune de salivă artificială și permite măsurarea xilitolului eliberat în urma mestecatului.

Saliva și soluțiile de salivă artificială au fost colectate după cinci, zece, 15 și 20 de minute de mestecat continuu, iar cantitatea de xilitol eliberată a fost înregistrată. Dr. Kazem Alemzadeh, lector în cadrul Departamentului de Inginerie Mecanică, care a condus cercetarea, a declarat: “Bioingineria a fost folosită pentru a crea un mediu oral artificial care îl imită îndeaproape pe cel găsit la om. Cercetările noastre au arătat că robotul de mestecat oferă companiilor farmaceutice posibilitatea de a investiga guma de mestecat medicamentată, cu o expunere redusă a pacienților și costuri mai mici folosind această nouă metodă.”

Nicola West, profesor de stomatologie restaurativă în cadrul Bristol Dental School și co-autor, a adăugat: “Cea mai convenabilă cale de administrare a medicamentelor pentru pacienți este prin metode de administrare orală. Această cercetare, care utilizează un nou mediu oral artificial umanoid, are potențialul de a revoluționa investigația în domeniul eliberării și administrării orale a medicamentelor.”

Cea mai importantă constatare a lor este că cea mai mare cantitate de xilitol a fost eliberată din guma mestecată în primele cinci minute.

Source (University of Bristol. “Robot jaws shows medicated chewing gum could be the future.” ScienceDaily. ScienceDaily, 14 July 2020.)

Original paper (Alemzadeh, K., Jones, S.B., Davies, M. and West, N., 2020. Development of a Chewing Robot with Built-in Humanoid Jaws to Simulate Mastication to Quantify Robotic Agents Release from Chewing Gums Compared to Human Participants. IEEE Transactions on Biomedical Engineering.)

Dear Girl

Video description: ‘Prayer Girl’ painting in the museum is secretly in love with the curator. One day, when a picture is sold and she is about to leave the museum, she finally decides to confess her mind to the curator.

One dog year not equivalent to seven human years

ENG: Scientists have found in a study that reveals young dogs might be “older” than previously thought, suggesting that a one-year-old puppy is actually about 30 in the human years equivalent.

dog-age-2

Researchers at the University of California San Diego’s school of medicine describe how they focused on epigenetic changes to DNA – modifications that don’t change the DNA sequence but can switch genes on or off. The team looked at the way particular molecules, called methyl groups, accumulated in certain areas of the human genome over time and compared them with how they accumulated in similar areas in the dog genome.

The results, which draw on genetic data from about 100 labrador retrievers from puppies to elderly animals, reveal every dog year is not equivalent to seven human years. Instead, dogs show far more rapid accumulation of methyl groups in their genome than humans within their first year or so, suggesting they age at a much faster rate. However, as time passes, the rate of ageing in dogs, compared with humans, slows down. The relationship is described by the formula:

human age = 16 ln(dog_age) + 31

The findings suggest a one-year-old dog would have a “human age” of about 30, while by the age of four they’d be about 54 in “human years”, and by 14 they would be on a par with a human in their mid-70s.

RO: Oamenii de știință au descoperit într-un studiu care dezvăluie că tinerii câini ar putea fi mai “bătrâni” decât se credea până acum, sugerând că un cățeluș de un an are de fapt aproximativ 30 de ani în echivalentul anilor umani.

Cercetătorii de la școala de medicină a Universității California San Diego descriu modul în care s-au concentrat asupra modificărilor epigenetice ale ADN-ului – modificări care nu schimbă secvența ADN, dar care pot activa sau dezactiva genele. Echipa a analizat modul în care anumite molecule, numite grupe metil, s-au acumulat în anumite zone ale genomului uman de-a lungul timpului și le-a comparat cu modul în care s-au acumulat în zone similare din genomul câinelui.

Rezultatele, care se bazează pe date genetice de la aproximativ 100 de labrador retriever, de la căței la animale în vârstă, arată că fiecare an canin nu este echivalent cu șapte ani umani. În schimb, câinii prezintă o acumulare mult mai rapidă de grupuri metil în genomul lor decât oamenii în primul an, ceea ce sugerează că îmbătrânesc într-un ritm mult mai rapid. Cu toate acestea, pe măsură ce trece timpul, rata de îmbătrânire la câini, în comparație cu cea a oamenilor, încetinește. Relația este descrisă de formula:

vârsta umană = 16 ln(vârstă_câine) + 31

Descoperirile sugerează că un câine de un an ar avea o “vârstă umană” de aproximativ 30 de ani, în timp ce la vârsta de patru ani ar avea aproximativ 54 de “ani umani”, iar la 14 ani ar fi la egalitate cu un om la jumătatea vârstei de 70 de ani.

Source (Every dog year not equivalent to seven human years, scientists find, The Guardian, 02.07.2020)

Original paper (Wang, T., Ma, J., Hogan, A.N., Fong, S., Licon, K., Tsui, B., Kreisberg, J.F., Adams, P.D., Carvunis, A.R., Bannasch, D.L. and Ostrander, E.A., 2020. Quantitative translation of dog-to-human aging by conserved remodeling of the DNA methylome. Cell systems11(2), pp.176-185.)