Overwatch: Rise and Shine

Video description:

Eng: Explore the origin story of Overwatch’s tenacious climatologist in the latest animated short: Rise and Shine! Mei wakes up years after being cryogenically frozen to find that Overwatch has been disbanded, the world is very different than the one she knows, and that she is the last surviving scientist at Ecopoint: Antarctica. With limited resources and time, Mei must use science to figure out a way to get help.

Ro: Explorați povestea de la originiea climatologistului tenace din Overwatch în cel mai nou film scurt de animație: Ridică-te și strălucește! Mei se trezește după ani în care a fost înghețată criogenic, doar pentru a afla că Overwatch a fost deactivat, lumea este foarte diferită față de ceea ce cunoștea și că este ultimul om de știință din Ecopoint: Antarctica. Cu  timp și resurse limitate, Mei trebuie să folosească știința pentru a găsi o modalitate de a obține ajutor.

Superpedestrian Copenhagen Wheel

copenhagen-wheel.jpg

Credit: Superpedestrian

Eng: Superpedestrian’s robotic bike wheel augments cyclists’ oomph by powering their ride up to 20 miles per hour for over 30 miles. Though it looks like a simple bike wheel, the Copenhagen packs impressive technology inside. An integrated motor powered by a battery provides the giddyup, a wireless sensor connects to smartphones for data crunching, smart-locking hardware makes sure no one makes off with this $1,499 wheel, and regenerative brakes add to the efficiency. Cycling purists might shun the device, but it’s really geared for the increasing number of bike commuters out there. Turns out reinventing the wheel was worth it.

Ro: Roata robotică de bicicletă a celor de la Superpedestrian mărește energia pedalării cicliștilor prin alimentarea călătoriei cu până la 20 de mile pe oră (32.1 km/h) pentru peste 30 de mile (48.2 km). Deși arată ca o simplă roată de bicicletă, roata Copenhagen conține tehnologie impresivă în interior. Un motor integrat care este alimentat de o baterie dă bice sistemului, un senzor wireless conectează smartphone-urile pentru analiza datelor, un lacăt inteligent asigură că nimeni nu va pleca cu aceasta roată care costă 1,499 dolari și frânele regenerative adaugă la eficiența acesteia. S-ar putea ca cicliștii puriști să evite acest dispozitiv, dar este orientat pentru numărul în creștere al persoanelor care comută.  Se pare că s-a meritat reinventarea roții.

Source (“Best Tech of 2017 So Far”, Time, 31.05.2017)

A semiconductor that can beat the heat

Eng: A newly discovered collective rattling effect in a type of crystalline semiconductor blocks most heat transfer while preserving high electrical conductivity – a rare pairing that scientists say could reduce heat buildup in electronic devices and turbine engines, among other possible applications. A team led by scientists at the Department of Energy’s Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab) discovered these exotic traits in a class of materials known as halide perovskites, which are also considered promising candidates for next-generation solar panels, nanoscale lasers, electronic cooling, and electronic displays.

heat-thermo

Credit: UC Berkeley

Rattling structures of halide perovskites can be seen in the picture above: cesium tin iodide (left) and cesium lead iodide (right).  The interrelated thermal and electrical (or “thermoelectric”) properties were found in nanoscale wires of cesium tin iodide (CsSnI3). The material was observed to have one of the lowest levels of heat conductivity among materials with a continuous crystalline structure. This so-called single-crystal material can also be more easily produced in large quantities than typical thermoelectric materials, such as silicon-germanium, researchers said.

Within the material’s crystal structure, the distance between atoms is shrinking and growing in a collective way that prevents heat from easily flowing through. But because the material is composed of an orderly, single-crystal structure, electrical current can still flow through it despite this collective rattling. Picture its electrical conductivity is like a submarine traveling smoothly in calm underwater currents, while its thermal conductivity is like a sailboat tossed about in heavy seas at the surface.

A challenge is that the material is highly reactive to air and water, so it requires a protective coating or encapsulation to function in a device.

Ro: Un efect colectiv zgomotos întâlnit într-un tip de semiconductor cristalin a fost descoperit, care blochează transferul de căldură în timp ce prezervă conductivitate electrică ridicată – o pereche rară considerată de cercetători că ar putea reduce acumularea de căldură în dispozitivele electronice și turbine, pe lângă alte posibile aplicabilități. O echipă condusă de oameni de știință de la Departamentul de Energie al Laboratorului Național Lawrence Berkley  a descoperit aceste proprietăți exotice într-o clasă de materiale cunoscute ca halide perovskite, care sunt considerate niște candidate pentru panourile solare, lasere de dimensiuni nano, răcire electronică, și ecrane electronice.

În imagine se pot vedea cele două structuri de halide perovskite: clorură de iodură de cesiu (stânga) și clorhidrat de iodură de cesiu (dreapta). Proprietăți termoelectrice importante au fost găsite în fire de dimensiuni nano de clorură de iodură de cesiu. S-a observat că materialul are unul din cele mai scăzute nivele de conductivitate a căldurii dintre materialele cu o structură cristalină. De asemenea, acest tip de material poate fi produs în cantități mari, comparabil cu materialele din siliciu-germaniu.

În structura de cristal a materialului, distanța dintre atomi se micșorează și crește într-un mod colectiv, ceea ce previne căldura să se miște în interior. Dar din cauză că materialul este compus din structuri cristaline ordonate, curentul electric poate trece, în ciuda efectului zgomotos. Conductivitatea sa electrică este similară cu cea a unui submarin care călătorește în mod lin în curenții subacvatici, în timp ce conductivitatea sa termală este cu cea a unei bărci cu pânze aruncată în mări agitate la suprafață.

O provocare este că materialul este foarte reactiv la aer și apă, de aceea are nevoie de un strat de protecție sau încapsulare ca să poată funcționa într-un dispozitiv.

Read more here (DOE/Lawrence Berkeley National Laboratory. “A semiconductor that can beat the heat: Scientists discover unique thermoelectric properties in cesium tin iodide.” ScienceDaily. ScienceDaily, 31 July 2017.)

Original paper: Lee, W., Li, H., Wong, A.B., Zhang, D., Lai, M., Yu, Y., Kong, Q., Lin, E., Urban, J.J., Grossman, J.C. and Yang, P., 2017. Ultralow thermal conductivity in all-inorganic halide perovskites. Proceedings of the National Academy of Sciences114(33), pp.8693-8697.

Software teaching computer characters to play soccer

Eng: Computer characters and eventually robots could learn complex motor skills like walking and running through trial and error, thanks to a milestone algorithm developed by a University of British Columbia researcher.

The work, called DeepLoco, offers an alternative way to animate human movement in games and film instead of the current method which makes use of actors and motion capture cameras or animators. DeepLoco allows characters to automatically move in ways that are both realistic and attentive to their surroundings and goals. In the future, two or four-legged robots could learn to navigate through their environment without needing to hand-code the appropriate rules.

Using Michiel van de Panne’s algorithm, simulated characters have learned to walk along a narrow path without falling off, to avoid running into people or other moving obstacles, and even to dribble a soccer ball towards a goal. The method makes advanced use of deep reinforcement learning, a type of machine learning algorithm in which experience is gained through trial and error and is informed by rewards. Over time, the system progressively identifies better actions to take in given situations.

Ro: Personajele computerizate și într-un final roboții pot învăța abilități motorii complexe precum mersul pe jos și alergare în mod empiric, mulțumită unui algoritm dezvoltat de un cercetător de la Universitatea din Columbia Britanică.

Lucrarea, denumită DeepLoco, oferă o alternativă la modurile existente de a anima mișcările umane în jocuri și filme, care utilizează actori și camere pentru a captura mișcarea sau animatori. DeepLoco permite personajelor să se miște automat fiind în același timp realiste și atente la împrejurimi și obiective. În viitor, roboții cu două sau patru picioare vor putea naviga în mediu fără a programa explicit regulile necesare.

Folosing algoritmul dezvoltat de Michiel van de Panne, personajele simulate au învățat să urmeze un drum îngust fără a cădea, să evite ciocnirile cu oameni sau alte obstacole și chiar să dribleze o minge către un loc. Metoda folosește metode de învățare intensivă prin consolidare, un tip de învățare mecanică prin care experiența este obținută prin încercări și erori și este întărită prin recompensare. În timp, sistemul reușește progresiv să identifice acțiune mai bune pe care să le facă în anumite situații.

Source (University of British Columbia. “Breakthrough software teaches computer characters to walk, run, even play soccer.” ScienceDaily. ScienceDaily, 31 July 2017.)